“Подемкран” АД подписа договор за БФП по ПИТ от НПВУ, съфинансиран от ЕС №BG-RRP-3.004-0845- C01″Технологична модернизация в предприятието“

 

 

 

 

На 10.04.2023 Подемкран АД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС №BG-RRP-3.004-0845- C01″Технологична модернизация в предприятието“.

Обща цел на проекта: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига на Подемкран АД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Планиранoто за закупуване високотехнологично оборудване по проекта, а именно: Линия за дробометна обработка – 1 бр. и CNC Машина за лазерно рязане – 1 бр. ще допринесе за постигането на тези цели.

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността. Допълнително, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринесе за екологичния преход на страната.

 

Обща стойност на проекта: 1 399 000.00 лв., от които 699 500.00 лв. европейско финансиране.

 

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

– разширяване на производствения капацитет и производителността;

– Цифровизация на производствения процес;

– повишаване на ефективността на производствените процеси;

– намаляване на производствените разходи;

– оптимизиране на производствената верига на “Подемкран” АД.

 

––––––––––-–––––– www.eufunds.bg –––––––––––––

Проект BG-RRP-3.004-0845-С01 „Технологична модернизация в предприятието“, финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз СледващоПоколениеЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Подемкран” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.