“Подемкран” АД подписа договор за БФП по ПИТ от НПВУ, съфинансиран от ЕС № BG-RRP-3.008-0071-С01 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“.

 

 

 

 

На 17.06.2024 г. “ПОДЕМКРАН” АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.008-0071-С01 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез NextGenerationEU.

Обща цел на проекта: Ускоряване на прехода към кръгова икономика, чрез въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите на предприятието, която основна цел пряко кореспондира с целите на „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Основната цел на проектното предложение съответстват напълно на целта на процедура BGRRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”.

Планираните за закупуване – Робот за заваряване -1 брой и Скайвинг машина с ЦПУ – 1 бр., ще допринесат за постигането на тези цели.

 Очакваният ефект е предприятието да трансформира производствените си процеси чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност  и ограничаване на емисиите на парникови газове. В допълнение, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“  върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход в дейността на предприятията.

Финансиране: Изпълнението на проекта ще се финансира със средства по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез NextGenerationEU, като общата сума на инвестицията е 1 470 000.00 лв., от които 735 000.00 лв. безвъзмездна финансова помощ европейско съфинансиране и 735 000.00 лв. собствено съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

Придобиване на нови технологии за въвеждане на следните кръгови модели:

  • Намаляване образуването на отпадъци;
  • Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба;
  • Подобряване на енергийната ефективност на продуктите.

––––––––––-–––––– www.eufunds.bg –––––––––––––

Проект BG-RRP-3.008-0071-С01 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“, финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез NextGenerationEU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез чрез NextGenerationEU . Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПОДЕМКРАН“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и СНД.