Договор по оперативна програма

 

ПОДЕМКРАН АД подписа договор BG16RFOP002-6.002-0152-C01 от 16.09.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, с предмет изпълнение на проект: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”.

Обща цел на проекта: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Разходите за топлоизолация със сандвич панели на 1294 м2 външни стени от производствената сграда собственост на ПОДЕМКРАН АД, включени в Списъка на допустимите категории активи (Приложение 18.1) от процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общите допустими разходи са 273 800.00 лв., от които безвъзмездната финансовa помощ е 136 900.00 лв. (136 900.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране).

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на МСП, което, от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката.

 

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––
Проект BG16RFOP002-6.002-0152-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПОДЕМКРАН АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.