Тръжна документация във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP0022.040-0588 „Подобряване на производствения капацитет в Подемкран АД“

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на:

Обособена позиция 1: Хоризонтален обработващ център с палетна станция – 1 бр.

Обособена позиция 2:  Хоризонтален струг с удължено тяло с фрезови операции – 1 бр.

Срок за подаване на оферти: от 10.02.2020 г. до 17.02.2020 г, 16:30 ч.

Тръжна документация за изпълнение на проект BG16RFOP002­2.040-0588

–          Публична покана;

–          Методика за оценка на офертите;

–          Образец на оферта, вкл. съставните й части – техническо и ценово предложение;

–          Техническа спецификация;

–          Образец на декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.;

–          Изисквания към офертите;

–          Списък с изпълнени доставки (по Образец 1);

                    –          Проект на договори;

Тръжна документация