Подемкран АД е кандидат по процедура BG16RFOP002­2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Подемкран АД е кандидат по процедура BG16RFOP002­2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, с подаден проект № BG16RFOP002­2.040-0588 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с предмет – изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет в Подемкран АД“.