ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

       На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г., Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм“,

„Подемкран” АД

със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, ул. „Генерал Николов“ 1, адрес за кореспонденция: гр. Габрово 5300, ул. „Генерал Николов“ 1, тел.: 066/ 80 13 75; факс: 066/ 80 13 90, интернет адрес: www.podem.bg, лице за контакт: Мадлена Петрова Георгиева, на длъжност: Консултант в „Подемкран“ АД; тел.: 0888/ 260 070, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13-0062- 0001, обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване в
производствения процес на „Подемкран“ АД”

· Обособена позиция№ 1 – Зъбошлифовална машина с ЦПУ
· Обособена позиция№ 2 – Обработващ център с хоризонтална ос
· Обособена позиция№ 3 –
11 броя кранове и 6 броя касетъчни токозахранвания

        Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се
получат на адрес: гр. Габрово 5300, ул. „Генерал Николов“ 1, всеки работен ден от 09:00 ч.
до 16:00 ч.

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

1. www.opcompetitiveness.bg – интернет адреса на МЗ/УО (чл.14 ал.2)
2. www.eufunds.bg – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
3. www.podem.bg – интернет адреса на "Подемкран" АД

Оферти се подават на адрес: гр. Габрово 5300, ул. Генерал Николов 1 до 16:00 ч. на 12.11.2012 г.

Натиснете тук за да изтеглите комплекта от тръжни документи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + 14 =